Opdrachten

Manager Zorginkoop

Voor een kleine, regionale zorgverzekeraar vervul ik op interim-basis de functie van manager zorginkoop. Daarbij projectleiding voor een kleine reorganisatie binnen zorginkoop.

Voor een G4-gemeente heb ik een knelpuntenanalyse gemaakt, grote issues opgelost en advies gegeven over hoe het pgb-dossier binnen de organisatie te borgen.

Inkoper geboortezorg

Tijdens de inkoopronde t.b.v. contractjaar 2022 vervulde ik op interim-basis de functie van zorginkoper.

Matchplatform Jeugd en Wmo

Binnen deze opdracht heb ik een platform opgezet waarbij waarbij jongeren zelf, online hun hulpverlener kunnen kiezen.

Dit betrof een interimfunctie voor de zorginkoopronde 2021 van een regionale zorgverzekeraar.

Verkenning en advisering voor een thuiszorgorganisatie t.b.v. bekostiging van domotica voor een efficiëntere inzet van personeel.

Transitie Zorginkoop

Deze opdracht betrof de inrichting van het inkoopproces bij één van de partijen binnen een complexe samenwerking van verzekeraars.

Zorgplansystematiek

Voor een grote aanbieder van gehandicaptenzorg in het Noord Oosten van het land voerde ik een onderzoek uit naar zorgplansystematiek en het cyclisch werken.

Implementatie Office365

Voor een grote kraamzorgaanbieder vervulde ik de rol van projectleider bij de implementatie van een nieuwe medewerkers website als onderdeel van een reorganisatie.

Integrale geboortezorg

Voor een multidisciplinaire samenwerking en twee zorgverzekeraars in de regio leidde ik een complex innovatief project waarbij werd toegewerkt naar een 'systeemwijziging' in de geboortezorg.

E-Health

De opdrachtgever, een IT-bedrijf, wilde een advies over hoe om te gaan met de belemmeringen bij de implementatie van E-health in de de praktijk.

Parkinson ketenzorg

Voor een Parkinson ketenprogramma adviseerde ik rondom de bekostiging en de opzet van een aantal instrumenten die gebruikt konden worden in een pilot voor een integraal zorgaanbod.

Platform voor de zorg

Voor een zorginstelling onderzocht ik de mogelijkheden om een door hen ontwikkelde innovatieve tool op te schalen naar andere zorgdomeinen.

Diagnostische instelling

De opdrachtgever was een eerstelijns diagnostisch centrum dat haar dienstverlening wilde uitbreiden. Vanwege de investering in de reeds bestaande infrastructuur was dit een logische keuze.

Manager zorginkoop

Voor een zorginkooporganisatie in een transitiefase vervulde ik op interim basis de rol van manager zorginkoop voor een nieuw inkoopteam voor eerstelijnszorg.

Voor de landelijke beroepsorganisatie van verloskundigen droeg ik zorg voor een 4-tal pilot regio's die gingen experimenteren met zorgpaden, integrale zorg en integrale bekostiging.

Vernieuwing GGZ

Projectmanagement bij een zorginkooporganisatie i.v.m. de voorbereiding van de zorginkoop GGZ 2014. Er waren grote wijzigingen in de bekostiging van de GGZ op komst waardoor dit om projectmanagement vroeg.

Procesbegeleiding

Voor een multidisciplinaire werkgroep geboortezorg in Deventer vervulde ik de rol van technisch voorzitter en procesbegeleider.

Zorginkoop GGZ

Voor een zorginkooporganisatie organiseerde ik de inkoop van eerstelijns psychologische zorg, tweedelijns vrijgevestigde GGZ-zorgverleners en tweedelijns GGZ instellingen.

Aanbesteding AWBZ

Mijn opdrachtgevers was een kleinschalige thuiszorgorganisatie, actief in de palliatieve thuiszorg. Deze organisatie adviseerde en begeleidde ik bij de aanbesteding van de AWBZ.

Mijn opdrachtgever was een organisatie die innovaties binnen de geboortezorg opzet. Bij deze opdracht heb ik de processen gestroomlijnd die betrekking hadden op het sluiten van contracten met zorgverzekeraars.

Management echocentrum

Voor een eerstelijns zorgaanbieder gaf ik integraal leiding aan een tweetal centra voor prenatale screening.

Visie geboortecentra

De opdrachtgever was een brancheorganisatie in de kraamzorg. Ik hielp hen de visie op geboortecentra in Nederland te ontwikkelen en op te stellen.

Bij deze grote kraamzorgaanbieder stelde ik een aantal toekomstscenario's voor die waren gebaseerd op kennis van en interviews met verschillende keyplayers binnen de zorg.

Inkoop verloskunde

De opdrachtgever, een zorginkooporganisatie, ging voor het eerst verloskunde inkopen. Mijn werkzaamheden bestonden uit het inhoudelijk vormgeven van het zorginkoopbeleid verloskunde en prenatale screening alsook de uitvoering.

Nieuwe zorglocatie

Dit project richtte zich op het gebruiksklaar maken van een nieuwe zorglocatie.

Manager zorginkoop

Het invullen van de rol van manager zorginkoop voor geboortezorg en mondzorg bij een grote landelijk zorgverzekeraar.

Zorginkoop via veiling

Mijn opdracht was om een inkoopoplossing te bedenken waarbij klantgerichtheid en doelmatige inkoop beter werden geborgd.

Beleidsadvies zorginkoop

Als beleidsadviseur was ik verantwoordelijk voor beleidsinhoudelijke kant van de zorginkoop van geboortezorg, paramedische hulp en huisartsenzorg.