Aimwee

Innovatie projectmanagement matchplatform

Voor een samenwerkingsverband van gemeenten in Zuid Nederland voerde ik, samen met een innovatieteam van professionals en jongeren een verkenningsonderzoek uit naar de mogelijkheden voor inzet van een webapplicatie waarbij er een match plaatsvindt tussen de individuele jongere die hulp nodig heeft en een individuele begeleider.

Transitie Zorginkoop

In 2017 en 2018 was ik als projectmanager betrokken bij een transitie van een samenwerkingsverband van een 3-tal zorgverzekeraars. Ik was verantwoordelijk voor het inrichten van het inkoopproces t.b.v. deze drie partijen en het naadloos laten aansluiten van de inkoop op het proces van contractbeheer.

Advies zorgplannen

Voor een grote zorgaanbieder in het Noord Oosten van het land voerde ik een onderzoek uit naar de zorgplansystematiek, het cyclisch werken en de ondersteunende faciliteiten. Op basis van dit onderzoek stelde ik aanbevelingen en een plan van aanpak op. Het betrof een opdracht in de sector gehandicaptenzorg/GGZ.

Implementatiemanager Office365

Voor een grote kraamzorgaanbieder vervulde ik de rol van projectleider bij de implementatie van een nieuwe medewerkers website (Office 365).

Advies e-Health

Voor een leverancier van e-Health applicaties adviseerde ik op het gebied van bekostiging van deze zorgondersteunende innovaties. Daarbij onderzocht ik de mogelijkheden binnen de regelgeving en de incentives bij zorgaanbieders en zorgverzekeraars om deze innovaties op grotere schaal te kunnen implementeren.

Advies Parkinson ketenprogramma

Voor een Parkinson ketenprogramma adviseerde ik rondom de bekostigingsvraagstukken en de opzet van een aantal instrumenten die gebruikt konden worden in een pilot voor een integraal zorgaanbod.