Projectmanagement integrale geboortezorg

Posted

Voor een multidisciplinair samenwerkingsverband en twee zorgverzekeraars in de regio leidde ik een complex innovatief project waarbij werd toegewerkt naar een ‘systeemwijziging’ in de geboortezorg. Dit hield in dat de scherpe scheiding tussen eerste en tweedelijns verloskunde verdwijnt en alle disciplines meer samenwerken om de zorg rondom de zwangere kwalitatief beter en klantgerichter te maken.

Kwartiermaker pilots integrale zorg

Posted

Voor de beroepsorganisatie van verloskundigen droeg ik zorg voor een 4-tal pilot regio’s die gingen experimenteren met zorgpaden, integrale zorg en integrale bekostiging. Mijn rol was te zorgen dat elke pilot een gedragen projectplan kreeg en zo snel mogelijk kon starten met het experiment dat zou bijdragen aan inzicht in de effecten van integrale geboortezorg.

Procesbegeleiding

Posted

Voor een multidisciplinaire werkgroep geboortezorg in Deventer vervulde ik de rol van technisch voorzitter en procesbegeleider. In de werkgroep waren vertegenwoordigd: verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg, een ziekenhuis en de regionale zorgverzekeraar. De werkgroep stond voor de opdracht om een gezamenlijk regionaal zorgprogramma voor zwangeren te ontwerpen en implementeren.

Advies en projectmanagement innovatieve geboortezorg

Posted

Het stroomlijnen van de processen rondom het contracteren van de zorg met verzekeraars. Het doel was om de innovatieve geboortezorgprojecten van de opdrachtgever bekostigd te krijgen door zoveel mogelijk contracten met de financiers te sluiten en te zoeken naar een win-win voor beide partijen. In vervolg op het contracteringsproces is het proces van declareren door […]

Visie ontwikkeling geboortecentra

Posted

De opdrachtgever is een brancheorganisatie in de kraamzorg. Ik hielp hen de visie op geboortecentra in Nederland te ontwikkelen en op te stellen. Dit heb ik uitgevoerd in nauwe samenwerking met een werkgroep en met een aantal leden van de brancheorganisatie. Daarnaast zijn een aantal financieringsscenario’s door mij uitgewerkt.

Manager zorginkoop

Posted

Ik vervulde de rol van manager zorginkoop voor geboortezorg en mondzorg bij een grote landelijk zorgverzekeraar. Vanuit deze functie was ik verantwoordelijk voor de vertaling van de missie en visie naar inkoopbeleid voor deze zorgsoorten. Het team dat ik aanstuurde bestond uit zorginkopers, informatie-analisten, relatiemanagers, contractbeheerders en adviserend geneeskundigen.