Innovatie projectmanagement matchplatform

Posted

Voor een samenwerkingsverband van gemeenten in Zuid Nederland voerde ik, samen met een innovatieteam van professionals en jongeren een verkenningsonderzoek uit naar de mogelijkheden voor inzet van een webapplicatie waarbij er een match plaatsvindt tussen de individuele jongere die hulp nodig heeft en een individuele begeleider.

Transitie Zorginkoop

Posted

In 2017 en 2018 was ik als projectmanager betrokken bij een transitie van een samenwerkingsverband van een 3-tal zorgverzekeraars. Ik was verantwoordelijk voor het inrichten van het inkoopproces t.b.v. deze drie partijen en het naadloos laten aansluiten van de inkoop op het proces van contractbeheer.

Projectmanagement integrale geboortezorg

Posted

Voor een multidisciplinair samenwerkingsverband en twee zorgverzekeraars in de regio leidde ik een complex innovatief project waarbij werd toegewerkt naar een ‘systeemwijziging’ in de geboortezorg. Dit hield in dat de scherpe scheiding tussen eerste en tweedelijns verloskunde verdwijnt en alle disciplines meer samenwerken om de zorg rondom de zwangere kwalitatief beter en klantgerichter te maken.

Kwartiermaker pilots integrale zorg

Posted

Voor de beroepsorganisatie van verloskundigen droeg ik zorg voor een 4-tal pilot regio’s die gingen experimenteren met zorgpaden, integrale zorg en integrale bekostiging. Mijn rol was te zorgen dat elke pilot een gedragen projectplan kreeg en zo snel mogelijk kon starten met het experiment dat zou bijdragen aan inzicht in de effecten van integrale geboortezorg.

Procesbegeleiding

Posted

Voor een multidisciplinaire werkgroep geboortezorg in Deventer vervulde ik de rol van technisch voorzitter en procesbegeleider. In de werkgroep waren vertegenwoordigd: verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg, een ziekenhuis en de regionale zorgverzekeraar. De werkgroep stond voor de opdracht om een gezamenlijk regionaal zorgprogramma voor zwangeren te ontwerpen en implementeren.

Projectmanagement GGZ

Posted

Projectmanagement bij een zorginkooporganisatie i.v.m. de voorbereiding van de zorginkoop GGZ 2014. Het representatiemodel verviel voor de inkoop van zorg bij GGZ instellingen binnen de ZvW waardoor deze door verzekeraars zelfstandig moet worden ingekocht. Naast deze ‘systeemwijziging’ vond ook een forse wijziging plaats in de bekostigingssystematiek.

Advies en projectmanagement innovatieve geboortezorg

Posted

Het stroomlijnen van de processen rondom het contracteren van de zorg met verzekeraars. Het doel was om de innovatieve geboortezorgprojecten van de opdrachtgever bekostigd te krijgen door zoveel mogelijk contracten met de financiers te sluiten en te zoeken naar een win-win voor beide partijen. In vervolg op het contracteringsproces is het proces van declareren door […]

Projectmanagement nieuwe zorglocatie

Posted

Het project richtte zich op het gebruiksklaar maken van een nieuwe zorglocatie. Hierbij diende rekening gehouden te worden met de gebruikers en logistiek rondom de patiƫntenzorg. Zaken als inrichting, afbouw en infrastructuur, verhuizing, afspraken over af te nemen diensten van het ziekenhuis waar de nieuwe locatie onderdeel van ging vormen, werden door mij geregeld.